Make your own free website on Tripod.com
路線組1 路線組2 來回 折扣 時限
5 4B
4C
4S
跑馬地 石排灣 來回 $2.00 60
38
42
2A
2X
8
8P
港島南區 港島東區 來回 $1.00 90
38
42
27 港島南區 寶馬山 來回 $1.00 90
48
71
76
90B
72A
97A
港島南區 深灣 來回 72A/97A免費 90
51
51S
59A
63A
4A
4B
4C
5
35M
港島南區 銅鑼灣/灣仔 來回 $1.00 60
63
63A
52 華富邨 赤柱 來回 63/63A免費 60
72 73/P 銅鑼灣 數碼港 來回 $1.00 90/60
72
76
77
25A
25C
港島南區 寶馬山 來回 $1.00 90
78
94A
95
595
970 港島南區 九龍 來回 $1.50 90/120
315 66 港島南區 中環 來回 $1.00 90
315 78
91A
94A
95
595
港島南區 山頂 來回 $2.50 90
315 15 港島南區 中環 來回 $4.00 180
904
905
914
934
935
948
960/P
961
968
970 九龍 香港島 只往香港島 $5.00 150
930
962/A/P/S
967
969/A/P
973 九龍 香港島 只往香港島 $4.90 120
37A
70
90B
A11
A12
港島南區 機場 機場 港島路線免費 90
973 A12 港島南區 機場 機場 973免費 90
A11 37B
70
90B
機場 港島南區 港島南區 港島路線免費 120
A11/A12 973 機場 港島南區 港島南區 973免費 120
A12 70 機場 港島南區 港島南區 70免費 120
N72 N90 港島南區 中環 來回 N72/N90免費 90